ALGEMENE VOORWAARDEN PREFENSE BEVEILIGING B.V.

Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1       Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen Prefense en haar Opdrachtgevers. Gebruikmaking van de Dienstverlening van Prefense veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;

1.2       Overeenkomst (van opdracht): Iedere Overeenkomst tussen Prefense en een Opdrachtgever tot het verrichten van Dienstverlening, en alle daaruit voortvloeiende of mee samenhangende Overeenkomsten en/of verbintenissen; 

1.3       Dienstverlening/ Diensten / de Werkzaamheden: de door Prefense aangeboden Diensten, onder andere bestaande uit het verhuren en beschikbaar stellen van beveiligers voor het beveiligen van publieke domeinen, bedrijven en zorginstellingen.

1.4       Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van Prefense;

1.5       Werknemer(s): een natuurlijk persoon die werkzaam is voor Prefense, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst;

1.6       Partijen: Prefense en de opdrachtgever gezamenlijk;

1.7       Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.8       Dagen: alle kalenderdagen;

1.9       Overmacht: elke van de wil van Prefense onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Prefense of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs van Prefense niet kan worden gevraagd;

1.10     Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

1.11     Prefense: De Besloten Vennootschap “Prefense B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54082315.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening van Prefense, alsmede op alle offertes, opdrachten en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Prefense zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor de Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Prefense voortvloeiende Werkzaamheden.

2.2       De Opdrachtgever is verplicht om voorafgaand aan totstandkoming van de Overeenkomst alle relevante gegevens, die voor het uitgeven van de offerte en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, volledig en correct te verschaffen, op grond waarvan Prefense een offerte aan de Opdrachtgever zal doen en – in geval van een opdracht – daaraan uitvoering zal geven.

2.3       Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor de Opdrachtgever ook op andere Overeenkomsten tussen Prefense en de Opdrachtgever van toepassing zijn.

2.4       Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.5       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.6       De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Prefense uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7       Prefense is niet gebonden aan typefouten en/of spellingsfouten in Overeenkomsten en/of offertes tussen Prefense en de Opdrachtgever.

2.8       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 15 oktober 2018.

2.9       Wanneer deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen Partijen, dan brengt deze instemming met zich mee dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op andere (toekomstige) Overeenkomsten tussen Prefense en de Opdrachtgever.

2.10     Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Prefense gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.11     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.12     Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst

3.1       In de Overeenkomst wordt, voor zover relevant, de wijze waarop deze door Prefense wordt uitgevoerd en het daarvoor door de Opdrachtgever aan Prefense verschuldigde bedrag opgenomen.

3.2       De Overeenkomst tussen Prefense en Opdrachtgever betreft een inspanningsverplichting, waarbij Prefense de specifieke eisen van het vakmanschap die de Dienstverlening met zich meebrengt naar beste inzicht en vermogen in acht zal nemen. Prefense zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de Dienstverlening naleven. Alle eisen die door Opdrachtgever aan de Dienstverlening worden gesteld moeten uitdrukkelijk, en tijdig van tevoren, met Prefense zijn overeengekomen.

3.3       Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Prefense het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden. Prefense blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

3.4       De aanvraag voor Dienstverlening door Opdrachtgever, wordt geacht gedaan te worden door een bevoegd persoon/vertegenwoordiger van Opdrachtgever.

 

Artikel 4. Meerwerk

4.1       Prefense behoudt zich het recht voor meer Werkzaamheden dan vermeld in de Overeenkomst uit te voeren en aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze Werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst.

4.2.      Meerwerk zal meegenomen worden op de factuur over de betreffende periode.

 

Artikel 5. Annulering/ Wijziging van de Overeenkomst

5.1  Indien de Opdrachtgever de start van de overeengekomen Werkzaamheden uitstelt, of indien de Opdrachtgever de overeengekomen Werkzaamheden geheel annuleert, dan heeft Prefense recht op vergoeding van de gemaakte kosten en een percentage van het overeengekomen honorarium voor de Werkzaamheden. Deze vergoeding wordt als volgt berekend:

- Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50 %

- Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75 %

- Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100 %

 

Artikel 6. Uniform Prefense 

6.1       Indien Partijen schriftelijk niet anders zijn overeengekomen, zullen Werknemers van Prefense een uniform dragen met daarop uitingen van Prefense.

 

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1       Indien Werknemers van Prefense werkzaam zijn op een locatie die eigendom is of in het beheer is van de Opdrachtgever, dan draagt de Opdrachtgever zorg voor een werkomgeving die voldoet aan de wettelijke voorschriften, waaronder met betrekking tot veiligheid. Opdrachtgever is verplicht Prefense te informeren over eventuele gevaarlijke situaties of locaties.  

7.2        Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om over alle benodigde vergunningen te beschikken die nodig zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden, tenzij Partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.  De Opdrachtgever zal aan Prefense desgevraagd inzage verschaffen in bedoelde vergunningen.

7.3       Voor de aanvang van de Werkzaamheden dient Opdrachtgever Prefense in het bezit te stellen van de benodigde werkinstructies, ontruimingsplannen en calamiteitenprocedures.

7.4        Voor de aanvang van de Werkzaamheden, dient Opdrachtgever de bezoekers en personeel

van locatie waar de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd te informeren over de Werkzaamheden en de bevoegdheden van de Werknemers van Prefense.

7.5       Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Werknemers van Prefense gedurende een periode van  zes maanden na aanvang van de Werkzaamheden te benaderen om direct voor de Opdrachtgever te werken, zonder voorafgaande toestemming van Prefense. Dit op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding en € 250 voor iedere dag dat deze overtreding verder voortduurt.

 

Artikel 8. Arbeidsomstandigheden

8.1       De arbeidsomstandigheden bij Opdrachtgever voor de beveiligers die ter beschikking worden gesteld door Prefense moeten in overeenstemming zijn met de huidige Cao Particuliere Beveiliging.

  

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1       De betalingstermijn van facturen betreft 14 dagen.

9.2       Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.

9.3       Prefense heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Prefense zal de Opdrachtgever schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.

9.4       Indien de Opdrachtgever een factuur betwist, dan dient de Opdrachtgever dit binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan Prefense kenbaar te maken. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

9.5       Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat schriftelijke aanmaning. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan Prefense verschuldigd, bovenop de wettelijke rente.

9.6       Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever tevens de incassokosten verschuldigd die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt. Dit betreft zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten. Deze kosten zijn verschuldigd zodra Prefense voor het uitstaande bedrag de hulp van een derde inschakelt. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag van € 250,00.

  

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

10.1     Bij de uitvoering van de Werkzaamheden zal Prefense alle redelijkerwijs van Prefense te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Prefense zal haar Werkzaamheden verrichten op grond van en in overeenstemming met de Wet Regelgeving voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De Werknemers van Prefense leven alle wettelijke verplichtingen na die gelden op grond van de WPBR en de overige, in de branche relevante, wet- en regelgeving.

10.2     Prefense is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Prefense kenbaar behoorde te zijn.

10.3     Prefense is niet aansprakelijk voor alle door de Opdrachtgever geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Prefense dan wel door Prefense ingeschakelde personen in de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

10.4     Indien Prefense, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Prefense voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 5.000,- exclusief BTW.

10.5     Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat sleutels, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Prefense zijn toevertrouwd, door Prefense zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot € 2.500,- exclusief btw per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,- exclusief btw per Opdrachtgever per jaar.

10.6     De Opdrachtgever vrijwaart Prefense tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Prefense krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

10.7     De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Prefense berust bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1     Wanneer Prefense tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal Prefense de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

11.2     Prefense verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

11.3     Prefense informeert de Opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. Prefense zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.

11.4     Wanneer de Overeenkomst tussen Prefense en Opdrachtgever eindigt, zal Prefense de Persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst teruggeven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen.

 

 

Artikel 12. Klachten

12.1     Prefense zal de Overeenkomst met de Opdrachtgever uitvoeren met de grootste zorgvuldigheid en conform de in de branche geldende maatstaven.

12.2     Klachten over de wijze waarop Prefense de Overeenkomst met de Opdrachtgever uitvoert dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontstaan schriftelijk aan Prefense te worden gemeld.

12.3     Klachten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

 

Artikel 13. Geheimhouding

13.1     Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de Partijen als zodanig zijn aangeduid. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor een duur van vijf (5) jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen.

13.2     De Opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens die door Prefense ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens werden verkregen.

13.3     De partijen zijn niet gebonden aan de in artikel 13.1 en 13.2 genoemde verplichtingen indien:

-        de betreffende informatie reeds voor de ontvangst van de andere partij bekend was bij de betreffende partij;

-        de betreffende informatie reeds voor de ontvangst van de andere partij publiekelijk bekend was;

-        de betreffende informatie na ontvangst van de andere partij publiekelijk werd;

-        wanneer de betreffende informatie op grond van een wettelijke verplichting openbaar gemaakt moet worden;

-        de Partijen beiden toestemming geven tot het openbaar maken van de betreffende informatie.

 

Artikel 14. Ontbinding en opschorting

14.1      Als de Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te

voldoen, is Prefense, naast hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden, echter niet eerder dan nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. Zo lang het verzuim voortduurt is Prefense gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

14.2     Voorts is iedere partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:

  1. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  4. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  5. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

14.3      Bedragen die Prefense vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan Prefense verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 15. Elektronische communicatie

15.1      Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden kunnen Prefense en de Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

15.2     Prefense en de Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

15.3     Zowel Prefense als de Opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

15.4     De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

 

Artikel 16. Overmacht

16.1     Indien Prefense door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Prefense tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens de Opdrachtgever is gehouden.

16.2     Een niet aan Prefense toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen.

16.3     Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Prefense, noch de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. De verplichting van Prefense tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Prefense jegens de Opdrachtgever tot enige schade- of voordeelvergoeding gehouden is.

 

Artikel 17. Bewijs

17.1     Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met Prefense  gesloten Overeenkomst zijn - behoudens tegenbewijs met alle middelen - administratieve gegevens van Prefense beslissend.

17.2     Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen de Opdrachtgever en Prefense de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1     Op alle met Prefense gesloten Overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2     Bij enig geschil ten gevolge van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Rotterdam bevoegd kennis te nemen van het geschil.

 

Artikel 19. Wijziging

19.1     Prefense is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Prefense zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn. 

 

Artikel 20. Reparatieclausule nietigheden

20.1     Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

20.2     Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

20.3     Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 

©Prefense, 2018